વોટર ઓપરેટર ઓફ ધ યર, વોટર એન્ડ વેસ્ટવોટર પ્રોફેશનલ્સ એન્યુઅલ એવોર્ડ